(1)
Orlovskyi, V. M.; Pokhylko, A. M. ПОЛЕГШЕНІ ТАМПОНАЖНІ СУМІШІ. МРУ 2018, 42-45.