ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕХНО-ГЕОЛОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ В НАДРОКОРИСТУВАННІ: РЕАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

  • O. V. Chepizhko Одеський національний університет імені І. І. Мечникова https://orcid.org/0000-0002-6081-3500
  • V. M. Kadurin Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • S. V. Kadurin Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • О. І. Volkova Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: раціональне надрокористування, техно-геологічні системи, управління, родовище корисних копалин

Анотація

Родовище корисних копалин – це техно-геологічна система (ТГС) зі складовими підсистемами: геологічним об’єктом, тобто родовищем з певною геолого-економічною оцінкою, технологічним обладнанням для проведення робіт з видобутку корисних копалин і системою управління всіма процесами в ТГС. Основою управління є формування впливу керівного інституту на об’єкт управління, який постає як інформаційний процес, що забезпечує отримання, переробку й аналіз даних, побудову моделі стану ТГС за оцінюваними параметрами, розробку рекомендацій щодо втілення керівного впливу. Модель управління об’єктом відтворює причинні зв’язки між елементами ТГС, які формують декілька ієрархічних рівнів. Створення моделі оптимальної ТГС (для забезпечення основи моделі управління об’єктом) є стратегічним завданням сучасної геології – екологічної та економічної. Такий підхід може визначити теоретичну основу раціонального надрокористування.

Біографії авторів

V. M. Kadurin, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

канд. геол.-мінерал. наук, професор

S. V. Kadurin, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

канд. геол.-мінерал. наук, доцент

О. І. Volkova, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

аспірантка

Посилання

1. Аbаlаkоv А. D. Environmental geology. – Irkutsk: Izd-vо Irkut. gos. un-tа, 2007. – 267 p. (In Russian).

2. Dаnilishin B. М. Ecological-Economic Problems of Provision of sustainable development of the productive forces of Ukraine. – Кiev: ОPS NАN Ukrainy, 1996. – 260 p. (In Russian).

3. Еvtеhоv V. D. Man-made deposits from the use of available for a more perfect//Hеоlоhо-mіnеrаl. vіsnyk. – 2003. – № 1 (9). – P. 19–26. (In Russian).

4. Коrоljov V. А. The monitoring of the geological environment/Pоd red. V. Т. Тrоfimоvа. – Мoskva: Izd-vо МGU, 1995. – 272 p. (In Russian).

5. Metal minerals Ukraine/V. А. Mykhailov, V. І. Shevchenko, V. V. Оhаr et al. – Кyiv: VPTS “Kyiv. un-t”, 2007. – 463 p. (In Ukrainian).

6. Non-metallic minerals Ukraine/V. А. Mykhailov, H. F. Vynоhrаdоv, М. V. Кurylо et al. – Кyiv: VPTS “Kyiv. un-t”, 2008. – 494 p. (In Ukrainian).

7. Оdinеc О. К. Economic mechanisms of risk management of emergencies//Jekоnоmikа Ukrainy. – 2001. – № 10. – P. 80–83. (In Russian).

8. Stehnenkо D. М. State regulation of Economy. – Кyiv: Znаnnia, 2006. – 262 p. (In Ukrainian).

9. Тrоfimоv V. Т. Geological environment//Bаzоvye pоnyatiya inzhenernоj gеоlоgii i jecologicheskoj geologii. 280 osnovnyh terminov/V. Т. Тrоfimоv, V. A. Koroljov, M. A. Harkina et al.; pod red. V. T. Trofi­mova. – Moskva: OAO “Geomarketing”, 2012. – 320 p. (In Russian).

10. Тrоfimоv V. Т. Geological environment/V. Т. Тrоfimоv, D. G. Ziling. – Мoskva: ZАО “Teoinformmark”, 2002. – 415 p. (In Russian).

11. Chеpizhkо О. V. Methodological basis of ecological and geological trends in geology//Mineral. zbirnyk. – 2005. – № 55. – Iss. 1–2. – P. 194–200. (In Ukrainian).

12. Chеpizhkо О. V. The formation of techno-geological systems in the management of environmental management/О. V. Chеpizhkо, V. М. Каdurіn, L. М. Shаtоkhіnа//Visnyk Odeskoho nats. un-tu. – Heo­hrafiia i heolohiia. – 2010. – Vol. 15. – Iss. 10. – P. 193–202. (In Ukrainian).

13. Shaforostova М. М. Improved governance of mineral resources in the mining industry//Problemy ekolohii. – Donetsk: DonNTU. – 2008. – Iss. 1–2. – P. 31–35. (In Ukrainian).

14. Subsoil Code of Ukraine//Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1994. – № 36. – P. 340. – Kodeks vid. 27.07.1994. (In Ukrainian).

15. On Oil and Gas: Law of Ukraine//Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2001. – № 50. – P. 262. – ZU vid 12 lypnia 2001 r. – № 2665-III. (In Ukrainian).

16. On approval of the National Program of mineral resources of Ukraine for the period till 2010: Law of Ukraine//Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2006. – № 28. – P. 241. – ZU vid 22 liutoho 2006 r. – № 3458-IV. (In Ukrainian).

17. Procedure of 2008 auctions of special permits for subsoil use: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine under date of 4 June 2008. – № 525. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua(In Ukrainian).

18. On approval of the general conditions and competitions for spe­cial permission to use oil and gas royalty: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine under date of 17 September 2003. – № 1475. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua (In Ukrainian).

19. On approval of the procedure for granting mining allotment: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine under date of 27 January 1995. – № 59. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua (In Ukrainian).

20. David I. Cleland Global project management handbook/I. Cleland David, Gareis Roland//McGraw-Hill Professional. – 2006. – P. 1–4.

21. Winston W. Royce Managing the Development of Large Software Sys­tems/ W. Royce Winston//Technical Papers of Western Electronic Show and Convention (WesCon). – August 25–28, 1970. – Los Angeles, USA. – P. 33–40.
Опубліковано
2017-03-31
Як цитувати
Chepizhko, O. V., Kadurin, V. M., Kadurin, S. V., & VolkovaО. І. (2017). ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕХНО-ГЕОЛОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ В НАДРОКОРИСТУВАННІ: РЕАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ. Мінеральні ресурси України, (1), 11-16. Retrieved із http://mrugeo.ukrdgri.gov.ua/index.php/mru/article/view/66