Пам’ятка рецензентові наукових статей

 1. Наукові статті, які надійшли до редакції журналу, проходять через інститут рецензування.

У журналі прийнято такі різновиди рецензування статей:

 • рецензування, яке здійснює головний редактор (main editor peer review) або надає висновок;
 • відкрите рецензування, яке здійснює офіційний рецензент (open peer revie) – зовнішній фахівець відповідного наукового профілю, що має науковий ступінь доктора або кандидата наук (рецензію подає до редакції автор, якщо він не є співробітником ДНТЦ ЯРБ);
 • одностороннє “сліпе” рецензування одним із членів редколегії (single-blind – рецензент знає про автора, а автор про рецензента – ні);
 • двостороннє “сліпе” рецензування (double-blind – обидва не знають один про одного).

Для публікації статей студентів магістратури, аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, окрім рецензії, має бути надана рекомендація профільної кафедри або наукового керівника роботи.

 1. Головний редактор вирішує, який різновид рецензування обрати.
 2. Рецензент має розглянути статтю впродовж трьох робочих днів з моменту її отримання та надіслати головному редакторові (через e-mail) згоду або вмотивовану відмову від рецензування.

Терміни рецензування в кожному окремому випадку визначають з огляду на створення умов для максимально оперативної публікації статті, але вони не можуть перевищувати двох тижнів.

 1. Рецензія має однозначно характеризувати теоретичну або прикладну значущість дослідження, співвідносити висновки автора з наявними науковими концепціями. Обов’язковим елементом рецензії має бути оцінка особистого внеску автора статті для вирішення розглянутої проблеми. Доцільно зазначити в рецензії відповідність стилю, логіки й доступності викладу наукового характеру матеріалу, а також зробити висновок про достовірність та обґрунтованість висновків автора.

Рецензія має містити такі елементи (рекомендовану редакцією форму рецензії наведено в додатку А):

1) Назва статті.

2) Автор.

3) Відповідність статті тематиці журналу.

4) Актуальність.

5) Наукова новизна.

6) Дотримання структури змісту наукової статті (див. п. 9 “Правил для авторів”).

7) Повнота й достатність розкриття теми в анотації.

8) Якість оформлення матеріалів.

9) Зауваження рецензента.

10) Висновок рецензента.

11) Відомості про рецензента, підпис, дата.

 1. Після отримання рецензії редколегія ухвалює остаточне рішення про опублікування або відмову в опублікуванні статті.

На підставі ухваленого рішення авторові (авторам) через e-mail або поштою надсилають лист з повідомленням про прийняте рішення щодо публікації його статті. У разі відмови в публікації імен рецензентів не розголошують.

 1. Редколегія має право віддавати статті на додаткове зовнішнє анонімне рецензування. Головний редактор надсилає рецензентові лист з проханням про рецензування. До листа додають статтю й рекомендовану форму рецензії.
 2. Наявність позитивних рецензій не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації ухвалює редакційна колегія.
 3. Оригінали рецензій зберігаються в редакції журналу.
 4. За наявності в статті істотної частини критичних зауважень рецензента і в разі загальної позитивної рекомендації редколегія може вважати матеріал полемічним і друкувати його в межах наукової дискусії.

Рецензія на наукову статтю, подану для публікації в журналі

 1. Назва статті: _____________________________________________________
 2. Автор: ___________________________________________________________
 3. Відповідність статті тематиці журналу: _______________________________

Так чи Ні

 1. Актуальність: ____________________________________________________

Так чи Ні

 1. Наукова новизна:___________________________________________________

Так чи Ні

 1. Дотримання структури змісту наукової статті (див. п. 9 “Правил для авторів”):

Так чи Ні

 1. Повнота і достатність розкриття теми в анотації: _______________________

Так чи Ні

 1. Якість оформлення матеріалів: ______________________________________
 2. Зауваження рецензента:_____________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 1. Висновок рецензента: ______________________________________________

_______________________________________________________________________

Рекомендувати статтю до опублікування; рекомендувати до опублікування після доопрацювання з урахуванням зауважень; не рекомендувати статтю до опублікування. Якщо рецензент не рекомендує статтю до опублікування, у рецензії мають бути зазначені причини такого рішення.

13. Відомості про рецензента, підпис, дата.